advokat

Anlita advokat för hjälp med asylrätt

Anlita advokat för hjälp med asylrätt

Det finns många människor i världen, både vuxna och barn, som är i behov av asyl. Ordet asyl betyder skydd och att vara asylsökande i Sverige innebär att man är i landet och har ansökt om skydd men ännu inte fått svar på sin ansökan. Det finns olika skäl för att en asylsökandes uppehållstillstånd ska bli beviljat. Det är dock så, tack vare FN:s flyktingkonvention, att varje persons ansökan om asyl måste prövas individuellt. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Man klassas som flykting (enligt konventionen, EU-regler och svensk lag) om man är utsatt för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös uppfattning, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Man kan känna sig förföljd av myndigheterna i sitt land eller så får man inte det skydd man är i behov av i sin hemstat. Blir man flyktingsstatusförklarad får man normalt uppehållstillstånd i tre år. 

Man bedöms vara alternativt skyddsbehövande om man riskerar att straffas med döden, löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig förnedrande behandling eller bestraffning. Man är även alternativt skyddsbehövande om man som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Får man skyddsstatusförklaring ges man i normalfallet uppehållstillstånd i 13 månader.

En firma som tar sig an mål inom asylrätt i Göteborg är advokatfirman Ottosson & Pakas AB. Hos advokatfirman Ottosson & Pakas kan man som statslös eller utländsk medborgare få hjälp att söka uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl i Sverige. De hjälper även den som fått ett beslut om utvisning. Hos advokatfirman Ottosson & Pakas finns bred kunskap inom området och de ser alltid till att de som söker får hjälp på sitt egna språk. Det ger bättre möjligheter för att alla uppgifter gällande det aktuella målet framställs tydligt så att utredningen av ärendet blir rätt från början.